Tao lui về chốn quê

Posted: 09/11/2017 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Lâu quá không làm thơ
Quá nhiều người thắc mắc
Xuất khẩu thành… chửi thề
Chữ nghĩa bay đâu mất

Văn dĩ tải đạo… tặc
Cướp ngày bọn vua quan
Cướp đêm giặc phương Bắc
Dân tay trắng đầu hàng

Trước nước mất nhà tan
Đừng nói chi thi tứ
Trước áp bức bạo tàn
Máu đọng hồn sĩ tử

Thôi thì quăng kinh sử
Vào trong tiếng chửi thề
Tổ cha bầy quỷ dữ
Tao lui về chốn quê !

Bùi Chí Vinh
8-11-2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.