Bóng chim vọng tộc

Posted: 14/11/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

tới nửa đời
bỗng tôi là lữ khách
từ buổi bỏ nhà đi
có lần cố quận, về thăm

ghẻ lạnh ngó ngang
bức bách
dẫu là hiện thực rách nát nhiều nơi
mọng với ngàm tương lai chèo quay quắt

chung một dòng
ngã lòng cọc cạch vặc nhau
nỗi đau tình giạt mé chiêm bao
mái chung nhà dột máu tự hào

hơn nửa đời sau, lữ khách gọi
bạn, nhìn nhau
tiếng quê vặt cánh, dìm đau anh hào
bóng chim dòng tộc xôn xao

Viên Dung
29/09/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.