Xuân khai bút | Hoang vắng

Posted: 17/01/2018 in Ngô Đình Chương, Thơ, Yên Nhiên

Ngô-Đình Chương | Yên Nhiên

Xuân khai bút

Sáng nghe con Vện sủa sau vườn
Đuổi đám gà con chạy hết trơn
Chợt thấy chậu mai hoa đẹp nụ
Mới hay thời tiết nắng vui đường
Đón xuân phố dưới người muôn vẻ
Trẩy lộc chùa bên khách thập phương
Bạn hỏi, ỡm ờ không nhớ tuổi
Năm nầy năm mấy lịch âm, dương?

Ngô-Đình Chương

 

Hoang vắng

Ngày đông buốt giá ngại thăm vườn
Gậy chống thân già bước trượt trơn
Rượu rót mềm môi thương cố xứ
Đàn chùng thương cảm nhớ xuân đường
Tù mù nến sáp soi cô lữ
Tỏa sáng đèn tâm rọi tứ phương
Khắc khoải tàn canh chưa thiếp ngủ
Đêm dài mong đợi ánh triêu dương

Yên Nhiên

Nguồn: Nhà thơ Yên Nhiên gửi

Đã đóng bình luận.