Đọc huệ xanh. hđn | Nho. cùng bao la

Posted: 15/03/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Hồ Đình Nghiêm

Đọc huệ xanh. hđn

huệ xanh huệ trắng huệ vàng
tới phiên huệ đỏ
thì chàng ngất ngư
ngoài-sân-có-một-cây-dù
cuối vườn có cội mù u
nở
tràn
cụ mi lên chức thành hoàng
ta đây giữ cửa
chào hàng
thanh
xuân
ba-đồng-một-mớ-bồ-quân
nỏ da bánh mật thì quần hồng
reo

(tháng giêng mậu tuất)

 

Nho. cùng bao la
mầu nho đỏ
nút môi son

 
nho một chùm
[phẫn hận]
hai hột
khô
người nằm úp mặt
trên mô-típđời
nốt lỗ chỗ
mù tăm hơi
nghe âm huyết mạch
cứa bồi dương quang
nho hột hạt
sái quai hàm
thương ôi búmớm
chàm bàm
bị
quai

nho ngập vườn
rượu tràn ngôi
đạp đạp đạp đạp
sinh
hồi
viễn

nho một thiên
uống
trụi bờ

(tháng tết 2018)

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.