Phù Đổng Thiên Vương

Posted: 23/03/2018 in Ngô Đình Chương, Thơ

Ngô-Đình Chương

Vó ngựa ầm ầm từ phương Bắc
Giáo gươm, chiến xa, mũ giáp sắt
Xí xô, xí xà như lang sói
Cướp của, giết người, bắt súc vật
Đàn bà, con nít, khóc thấu trời
Máu chảy, thịt rơi, đỏ mặt đất

Tộc Hùng lập quốc nước Văn Lang
Phá rừng, xuống biển, vỡ đất hoang
Săn thú, tác canh, chài tôm cá
Dân tình chơn chất, sống bình an
Cày bừa, sức người, nông cụ đá
Lũy tre, cây cối bọc xóm làng
Bỗng dưng giặc Ân gây tai họa

Tội ác náo động cả thiên đình
Ngọc Hoàng triệu thần tiên ra lịnh
Thiên Vương Nam môn hiển thần thông
Trừng trị bọn hung tàn, thú tính
Qua phàm thân cậu bé Phù Đổng
Mười tuổi bỗng trở thành thủ lĩnh
Cao lớn mạnh mẽ như người đồng
Cưỡi ngựa sắt dẫn đầu binh lính
Cầm cây tre vót nhọn như chông
Thây giặc Ân chồng chất thành đống

Vua Thang nghe tin sợ hết hồn
Biết rõ lòng trời, dẹp tính toan
Xưa nay cá lớn nuốt cá bé
Sứ thần giao hảo hai lân bang
Vua Hùng sẵn sàng không câu nệ
Thêm một nghìn năm sử vẻ vang
Trước khi trải qua thời phiên hệ

Cậu bé Phù Đổng đánh giặc tan
Nhà vua muốn vời phong tước quan
Thiên Vương hiện thân đứng lưng hạc
Mấy lời truyền xuống rất rõ ràng
Này này phỏng theo mà nắn tạc
Tượng thờ thánh Gióng chốn đình làng
Việc nước, việc nhà, lo gánh vác
Trời sẽ độ trì qua kiếp nạn

Ngô-Đình Chương
Nguồn: Bài do nhà thơ Yên Nhiên chuyển

Đã đóng bình luận.