Chim đã bay | Cảm ơn người đọc báo (mạng) giùm

Posted: 29/05/2018 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên


Nhạc sĩ Đỗ Thất Kinh (1954-2018)

Chim đã bay

Chàng là chim đến từ núi lạ
Ngõ vàng qùy một thuở hót vang
Chim đã bay về miền núi lạ
Vườn nhánh khô xương lá chịu tang

 

Cảm ơn người đọc báo (mạng) giùm

Từ thành đến tỉnh mạng đưa tin
Ê hề la liệt những bãi mìn
Dọ dẫm bước lần không cả đạp
Phải mìn chông e dám đứng tim

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.