Đổ lệ | Đất nước lâm nguy

Posted: 15/06/2018 in Ngô Đình Chương, Thơ, Yên Nhiên

Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

Đổ lệ

Bài thơ đổ lệ Việt Nam ơi
Cộng sản ma vương đội lốt người
Chín đoạn lưỡi bò Tàu cướp đảo
Ba khu kinh tế Trọng thâu lời
Công an, quân độị mau lên tiếng
Trí thức, thanh niên chớ nín hơi
Cách mạng trong, ngoài cùng một nhịp
Biên cương phải giữ dẫu xương phơi

Ngô Đình Chương

 

Đất nước lâm nguy

Biển Đông dậy sóng đồng bào ơi
Hán tặc cộng nô áp đảo người
Khố rách áo ôm dân oán thán
Dư đồ đục khoét quan tham lời
Tà quyền thổ tả chuyên lươn lẹo
Giảo hoạt ngoại bang khéo phịa hơi
Trát trấu bôi tro đẹp mặt nhỉ
Bùn tanh đã vấy dã tâm phơi

Yên Nhiên

Nguồn: Bài do Yên Nhiên gửi

Đã đóng bình luận.