Quạt dưới hiên trăng, nắng, nóng Cali

Posted: 21/08/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

chưa từng nóng dù rất nắng
Caliphọt[nia] rớt sàng hứng lửa
nóng ơi là nóng không chừa
tới hai con mắt cũng bưa nóng về
nổi đom đóm lửa bắt ghê
ngó quanh có thấy mô tê chi. Trời!
nóng không gọi chẳng ai mời
níu theo cái nắng cứ đòi ghé thăm
rủ thêm bản mặt hầm hầm
ngó sơ qua đã tím bầm bất ưng 
đã không ưng bụng thì đừng
tới lui chi để xảy chừng ghét thêm
mọi năm nắng [dịu] nóng [êm]
năm nay nắng quậy nóng lên dây thiều
ngồi đâu cũng nóng xoay chiều
đông-nam-tây-bắc rải đều nóng ran
ta ngồi quạt dưới hiên trăng
gom bao nhiêu gió cũng bằng hư. không
có câu sắc-tức-thị-không
cố nương-sắc-gió [mà] ròng-thị-không
câu Thơ oằn oại cong vòng
khiến vần lạc điệu ngợp dòng thi ca
e chừng tẩu-hỏa-nhập-ma
ngồi hơ nắng quái quơ quào nóng ran
hơ quào riết muốn chạy làng
để bưa lại chảo nóng. ran. khô. giòn
bắc phong đâu chẳng cứu bồ
đình nghiêm đâu chẳng ới hò chi trơn

(ý là gió bắc [thì] dịu cơn
ý là nghiêm nắng [thời] hoãn cơn nóng về)
không chừng nhờ rứa mà “phê”
nên bài… tự thướng côi hè… chờ thu….

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.