Lục bái quái dị

Posted: 23/08/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Bóng trăng phố cũ
dinhcuong

phôm nim

phim nôm
rạng
phía trời nồm
chữbay
lả
còn ôm tình về
tặng-vì-rai chim. mê mê
dấu trăng đã nguột
đầu hè
thảm
thương
vết cà răng sực
nức hường
mỏ chu lạnhcáu
tà dương
rập rờn

biến hiệu

hấp hiu

quấn
lạch lườn
vào trong rổ rá
mười thương lọc sàng
cọc mù
lọt tọt xuống
hang
con mắt bí tỉsay
tràn cửu cung
nường ôi
lều chỏng bít bùng
nằm nghe cái giống
dzô
chun[g]
liếp đời

mẻ

không có gì mở
[nút]
bay hơi
thinh không ba vạn nhà trời
thong manh
châu thân là chốn đoạn đành
cù sương nẻ. nứt tóc xanh về hùn
sợi chín
buồn. nâu [nẫu] khung
ôm vai huyền chú
bập bùng
áo xiêm

Hoàng Xuân Sơn
6/8/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.