Sắc tâm | Ngả nón

Posted: 28/11/2018 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Sắc tâm

Tràng giang tiếng bấc tiếng chì
Trăm năm gió mái thầm thì nắng mưa
Cầm bằng bèo bọt đẩy đưa
Phận đời muối mặn nhặt thưa lưới trời
Sợi tằm sợi tóc sợi tơ
Cháy lên, tấc dạ ngời ngời sắc tâm.

 

Ngả nón

Tới đây ngã nón, xa người
Cây nghiêng giếng cạn chẳng lời thốt thưa
Tơ trời thắp ngọn gió mưa
Trùng dương bủa lưới sóng khua thăng trầm
Này sỏi đá, này thân tâm
Dắt trâu chở thóc gieo mầm đời sau.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.