Bài ca lưu biệt | Tiết liệt sắt son

Posted: 03/01/2019 in Huỳnh Thúc Kháng, Sông Cửu, Thơ

Huỳnh Thúc Kháng | Sông Cửu


Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947)

Bài ca lưu biệt

Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết,
Người ở đời đâu khỏi tiết gian nan.
Đấng trượng phu tùy ngộ nhi an,
Tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn.

Tiền lộ định tri thiên hữu nhãn,
Thâm tiêu do hứa mộng hoàn gia,
Bấy nhiêu năm cũng vẫn chưa già.
Nọ núi Ấn, này sông Đà,
Non sông ấy còn chờ ta thêu dệt.

Kìa tụ tán chẳng qua là tiểu biệt,
Ngựa Tái ông họa phúc biết về đâu!
Một mai kia con tạo khéo cơ cầu,
Thảy bốn biển cũng trong vòng trời đất cả.

Ư bách niên trung tu hữu ngã,
Dẫu đến lúc núi sụp, biển lồi, trời nghiêng, đất ngã,
Tấm lòng vàng, tạc đá vẫn chưa mòn.
Trăng kia khuyết đó lại tròn!

Huỳnh Thúc Kháng
(viết năm 1908, trước khi bị Pháp đày ra Côn Đảo)

 

Tiết liệt sắt son

Cảm họa Bài Ca Lưu Biệt của chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng

Địa cầu vần xoay đông tây lồi khuyết
Sống chết làm người sao khỏi gian nan
Người trung can lòng thấy bất an
Khi vận nước lâm vào khổ nạn

Thượng Thiên tri nguyên tiền hữu nhãn
Hạ địa sơn hà phá hận gia
Trải ngàn năm chí cả không già
Từ núi Bắc đến Nam Hà…
Gấm vóc ông cha chờ ta tô dệt

Sức Phù Đổng; trẻ già không phân biệt
Anh hùng hào kiệt vắng bóng ai đâu
Bọn giặc Tàu bành trướng chớ cơ cầu
Đầu đội trời… Sức dân ta là hơn tất cả

Đơn nhất ngã vạn quần bất ngã
Hỡi lũ bắc phương hãy đọc lại sử xanh mà lượng giá
Chạm nước ta là nhục nhã vết mòn
Hãy gẫm thiệt hơn
Có nghĩa nhân đạo lý mới vuông tròn!

Đất ly hương cẩn bút 2018
Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.