Archive for the ‘Huỳnh Thúc Kháng’ Category

Huỳnh Thúc Kháng | Sông Cửu


Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947)

Bài ca lưu biệt

Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết,
Người ở đời đâu khỏi tiết gian nan.
Đấng trượng phu tùy ngộ nhi an,
Tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn.

Tiền lộ định tri thiên hữu nhãn,
Thâm tiêu do hứa mộng hoàn gia,
Bấy nhiêu năm cũng vẫn chưa già.
Nọ núi Ấn, này sông Đà,
Non sông ấy còn chờ ta thêu dệt.
(more…)