Danh tướng Lý Thường Kiệt

Posted: 11/02/2019 in Phan Thành Khương, Thơ

Phan Thành Khương


Tượng Lý Thường Kiệt (1019-1105)

Ông là Lý Thường Kiệt,
Danh tướng nước Đại Việt.
Lập nên nhiều chiến công,
Lẫy lừng trận Như Nguyệt!

Đánh, đuổi bọn Tàu – Tống
Sang tận đất của chúng.
Lũ xâm lược khiếp sợ,
Bối rối và lúng túng!

Tương truyền Ông có thơ:
Bài “Nam quốc sơn hà” (*).
Là Tuyên ngôn độc lập
Đầu tiên của Nước ta!

Công trạng Ông vĩ đại,
Muôn thuở không phai nhòa!
Người Anh hùng cứu quốc
Sống mãi cùng Dân ta!

Ninh Thuận, 18-10-2018
Phan Thành Khương

(*) Nguyên văn chữ Hán:

南國山河

南 國 山 河 南 帝 居
截 然 定 分 在 天 書
如 何 逆 虜 來 侵 犯
汝 等 行 看 取 敗 虛

Phiên âm

Nam quốc sơn hà

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!

Dịch thơ:

Sông núi nước Nam

Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!
(Trần Trọng Kim dịch)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.