Đi | Không còn

Posted: 24/05/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Tô Thùy Yên
dinhcuong

Đi

Vĩnh biệt anh Tô Thùy Yên

Bài thơ cài trên cửa
Sau cùng đã khuất duy
Những con chữ rơi xuống
Tan theo bóng thầm thì
Đường lớn ôi đường lớn
Ừ thì đi. Rồi đi.

 

Không còn

chẳng còn gì thắp tạ
người ôm hết bó nhang
đi về chong nhật nguyệt
pha lê màu thuỷ tinh
sẽ không ai nhìn thấy
tin thơ. ở dạng hình

Hoàng Xuân Sơn
22 tháng 5/2019
Kính tiễn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.