Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ

Posted: 21/08/2019 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Mượn lời hịch Hoàng đế Quang Trung làm tựa bài thơ
Đánh vỗ mặt vào giặc Tàu xâm lược
Kẻ thù đâm sau lưng tất nhiên đánh trước
Chiêu bài dùng Việt gian tiêu diệt người ái quốc Việt Nam đã quá lỗi thời
Chiêu bài bịt miệng những người dám chống bất công đã bị lòi đuôi
Khi thơ đã biết cùng nhân dân chống giặc

Thơ được mài bằng máu Rồng Tiên nên rất sắc
Nhân dân được tôi trong lò luyện áo cơm nên hóa thép Lạc Hồng
Đánh cho bọn cõng rắn cắn gà nhà vỡ mộng vinh thân
Đánh cho đám rước voi giày mã tổ phải phập phồng trống ngực
“Đánh cho nó chích luân bất phản… phúc”
“Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn… hồn”
Đánh cho tan tác lũ tay sai Tàu cộng
Đánh cho gò Đống Đa trên bãi Tư Chính ngập mồ chôn!

20-8-2019
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.