Cầu nhập

Posted: 18/09/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
giấc mơ xanh

nhập vào ngôn ngữ thơ xanh
tôi nghe được tiếng lập trình ban sơ
từ hồng hoang trổ tới giờ
vai khuyên một chút tình tơ bụi hàn

lạnh
từ nhỏ bé
không gian
nơi gậy xiêu. phỏng. gió ngàn bay đi 
thì thầm nâng
nhẹ
thầm thì
cuống xanh mật tụng
thuỳ nhi đóa vàng
chín rồi
lứa mộng tầm tang
một đôi. cô. lẻ
bến đàn khúc. mơ
tôi cần thơ
tôi cầnthơ
khoảng cách
và một bến bờ
duỵ âm

Hoàng Xuân Sơn
tháng bảy 2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.