Cảnh thơ

Posted: 03/10/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

ngoài trời tuyết đổ
thi nhân qua cầu gỗ
bên cạnh dẫn con lừa
nhà nhà đều đóng cửa
người lừa đi vất vả
gió lùa cây tơi tả
trời tuyết mù mù
không một quán xá
người lạnh
lừa đi không nổi
mới chớm đông
vừa trưa đã tối

xa mỏi chân gần mỏi miệng
chửi lắm cũng nhàm
ngồi mãi mỏi lưng
nằm mãi cũng mệt?
chỉ còn chờ chết?

sống chả tích sự gì
mà chết? chưa chết
mưa mãi rồi mục đất
lạnh mãi phát rầu
trời đất một mầu

thơ Đường Tàu
thơ thần có Siêu
thơ thánh có Quát
thơ dổm có Tự Đức
thơ kêu cạp cạp có vịt đực
thơ tiên có Lý Bạch
thơ tiền có Thạch Sùng
thơ quỷ sứ có Lý Hạ
thơ mắm tôm có Lý Tóet
thơ mắm cá cơm có Phan Thiết
thơ mắm Nghệ An có Tuy & Tùng Thiện Vương
thơ Phật có Trương Kế
thơ Lão Trang có thục bồn ca
cáo hóa gà người hóa bướm
thơ bạc có Đỗ Mục
thơ tiền có vãi Giác Duyên
thơ nghĩa địa có Đạm Tiên
thơ chiến trường có Từ Hải
thơ đọc tạm được
thường là của những thẳng điên

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.