Chu Văn An: Tấm gương Đại hiền sĩ

Posted: 22/05/2020 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Triều dã từ lâu hủ bại rồi
Bất tài vô tướng cũng lên ngôi
Lòng lang dạ sói tha hồ cướp
Bàn độc ghế thiêng mặc sức ngồi
Bán chữ thánh hiền mua chức vị
Bày trò thảo khẩu đoạt nguyên khôi
Nước non chìm đắm trong tàn ngược
Đại Việt suy vong đợi kẻ bồi

Bồi đắp sơn hà chí sục sôi
Văn tài đức hạnh đã rèn tôi
Lục thao tam lược luôn tìm hiểu
Tế thế kinh bang vẫn luyện dồi
Dâng sớ khuyên vua mà chẳng được
Về nhà dạy trẻ ấy đành thôi
Ao tù khóa hãm rồng bay lượn
Hiền sĩ danh Ngài nhất đẳng khôi

Khôi phục cương thường, chớ kéo lôi
Một phường dua nịnh chủ nhầm tôi
Quen nòi kênh kiệu ra oai thú
Giỏi thói xa hoa bạc đãi người
Thế sự nhìn xem lo lỡ núi
Nhân tâm ngẫm kỹ muốn than trời
Ngàn năm Núi Phượng còn ghi dấu
Hậu thế gương Thầy mãi sáng ngôi

Trần Đức Phổ
22/1/2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.