Người dân nước Nam | Bài học nuôi tằm | Than vận nước

Posted: 27/07/2020 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ


Cọc Bạch Đằng
Lê Năng Hiển

Người dân nước Nam

Chẳng dễ cúi đầu nước Việt ơi!
Máu xương đã đổ biết bao đời.
Gươm vàng thuở nọ bêu thây giặc
Súng thép bây giờ giữ biển khơi
Thà chết liệt oanh hồn chẳng tủi
Há thèm sống nhục hận sao vơi?
Tinh thần dũng cảm chưa mòn khuyết
Sự nghiệp anh hùng mãi sáng tươi.

 

Bài học nuôi tằm

Giữ nước đừng quên chuyện nỏ thần
Sơn hà xã tắc lấy chi cân?
Nuôi ong tay áo gây mầm họa
Nhốt hổ chuồng dê cũng mẹo đần
Đã biết lòng tham là chẳng đáy
Sao còn cho giặc nắm đằng chân?
Ngàn xưa chước quỷ không thay đổi
Tằm muốn ăn dâu phải cạp dần

 

Than vận nước

Vận nước ngày nay tệ quá rồi
Nhân tình đảo lộn ngẫm than ôi!
Người trên xảo ngữ toàn ma mị
Kẻ dưới xàm ngôn rặt đứa tồi
Ác độc với dân như dã thú
Đê hèn trước giặc giống bầy tôi
Giang sơn một dải còn hay mất
Hào kiệt anh thư có liệu bồi?

Trần Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.