Nhớ

Posted: 31/08/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Không dưng
nhớ lụa màu ngà
nhớ da màu trắng
nhớ
tà hương bay
nhớ một đời nhớ
quắt quay
chút mơn man sóng
chút bày biện sông
chút khuê dung đã tân tòng
chút xa như nhớ chút gần gụi đau

Không dưng
chiều đứng trên cầu
vàng rơi một chút thương nâu bạc lòng

Hoàng Xuân Sơn
25.8.2020 @ 1:24 AM
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.