Hóng

Posted: 18/09/2020 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Tôi ngồi hóng chuyện
đờm dãi ướt mồm
trợn trừng đôi mắt
“Ngàn – lẻ – một – đêm”

Lặng ngồi xua muỗi
con đỏ con đen
mọng hồng đỏ chót
chuyển gene di truyền

Tôi ngồi tự sự
tháng Bảy cô hồn
sanh ra sự cố
đánh tráo nhiều lần.

Nghiến răng cho chắc
ú ớ trong mồm
ra đào cái hố
chôn nhổ bãi đờm

bái lạy tứ phương
thần thông chư vị.

Lê Phước Dạ Đăng
08.9.2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.