Quê hương còn nhớ

Posted: 26/10/2020 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ


Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang

Bạn hỏi quê hương còn gì?
Xin thưa còn dòng nước mắt
Của chín mươi triệu con người
Đang bị đọa đày, áp bức

Còn kia biết bao tủi nhục
Giặc Tàu sát hại ngư dân
Biển đảo bị chúng cướp mất
Nỗi đau nuốt vào lặng câm!

Còn kia nhà tù, ngục tối
Lương dân bị bắt giam cầm
Giống nòi đang cơn hấp hối
Dân tình sống cảnh lầm than

Còn kia anh thư, nghĩa sĩ
Không lùi trước những khó khăn
Nhất quyết không làm nô lệ
Đốt mình làm ngọn hải đăng

Vẫn còn những gương bất khuất
Thà rằng chịu chết vinh quang
Như anh Trần Huỳnh Duy Thức
Như là chị Phạm Đoan Trang

Vẫn còn những trang hùng sử
Ghi bao chiến tích cha ông
Vẫn còn dòng máu thắm đỏ
Chảy trong huyết quản Lạc Hồng

Quê hương còn nhiều để nhớ
Dù cho đã quá điêu tàn
Vẫn tin một ngày nào đó
Sông Hồng cuốn phăng sài lang!

Trần Đức Phổ
London 23. 10. 2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.