Chuông nhịp tàn khuya

Posted: 30/11/2020 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Ai níu thời gian giọt nắng hồng
Cho đời vơi bớt ngọn đông phong!
Phương mây ngàn dặm mờ sương khói
Đất khách muôn trùng lạnh núi sông.
Dệt mấy vần thơ đan suối ngọc
Dạo từng cung phím chạnh tơ lòng.
Đèn khuya đối bóng đêm tâm sự,
Chuông nhịp tàn canh trong rất trong.

Mặc Phương Tử
South Dakota (USA), Đông 2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.