Vỡ tiếng cười

Posted: 13/01/2021 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Nhip gõ thời gian đã điểm rồi
Năm tàn, năm vẫn tiếp dòng trôi.
Có ai ngày trước mơ xuân mộng,
Cho kẻ ngàn sau thả giấc đời. 
Chung đỉnh bao phen, rồi được mất,
Nhục vinh mấy cuộc, những đầy vơi.
Mới hay trò diễn tuồng dâu bể,
Ta lại cùng nhau vỡ tiếng cười!

Mặc Phương Tử
South Dakota, 1/1/2021
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.