Archive for the ‘Minh Phượng’ Category

Trần Dũng Tiến
Kính tặng những người cha hào hùng của Việt Nam Cộng Hòa

Nhạc và lời: Trần Dũng Tiến; Tiếng hát: Minh Phượng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi