Archive for the ‘Phạm Khánh Ngọc’ Category


Bản ký âm PDF

Nhạc và lời: Mai Phạm
Hòa âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Phạm Khánh NgọcMai Phạm (Giọng bè)
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link