Archive for the ‘Thu Hằng’ Category

Nguyễn Quyết Thắng

thu_hang-nguyen_quyet_thang

Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Thu Hằng
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc, ảnh và âm bản mp3.