Archive for the ‘Đồng Đức Bốn’ Category

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đồng Đức Bốn; Tiếng hát: Trần Quang Lộc


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.