Archive for the ‘Milan Kundera’ Category

Trần Thị LaiHồng trích dịch
VỀ là tiêu đề do người trích dịch đặt, được rút tỉa từ truyện Ignorance của Milan Kundera, xuất bản năm 2002, đặc biệt liên hệ tâm trạng đau khổ của một người đàn bà di tản trở về sau hai mươi năm xa lìa, nhưng lạc lõng ngay giữa lòng quê hương.

– Sao còn luẩn quẩn đây? Giọng Sylvie không hẳn nghiêm nghị mà cũng chẳng tử tế chút nào.

– Vậy biểu tui ở đâu? Irena hỏi.

– Về quê!

– Ý bạn nói đây chẳng phải quê nhà tui sao? Cố nhiên Sylvie không cố tình xua Irena khỏi nước Pháp hoặc ngụ ý bạn là người nước ngoài không được nhân ở nơi này.
(more…)