Archive for the ‘Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng’ Category

Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng

Vườn nhà tuyết trắng một màu,
Vườn tâm tĩnh lặng nguyện cầu gì không ?
Thiết tha… nhìn có, mà không…
Tan cùng tuyết trắng thong dong giữa đời.

Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng
Ngắm tuyết đầu mùa,
Munich, 16.01.2021
Nguồn: Tác giả gửi

Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng

1.
Thế kỷ trước qua đi
Có người làm thơ
Đợi chờ sao mệt mỏi,
Nếu không đâu cần nói:
Phút linh cầu mãi không về,
Bâng khuâng giấy trắng chưa nề mực đen…
” (1)
Khát khao vần thơ chậm tới!
Chan hòa hàm chứa nét trang nghiêm,
Âm hưởng…
Gần xa…
Những nỗi niềm.
Ý thơ mát rượi
Vượt thoát nhân sinh chĩu nặng vẻ tầm thường.
Người thơ nhìn xuống từ cao đinh
Thoảng qua gợn nhẹ chút lòng thương …
Ngại ngần thầm nghĩ trong tâm tưởng:
Nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia?” (2)
(more…)

Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng
Chuyện hai người bạn học cũ xa rời những mộng ước ngày xưa, cùng lạc đường vào áo cơm, danh vọng.
Gửi anh chị Hoàng Song Liêm

Nắng dậy xôn xao ngoài cửa sổ
Thoáng hiện trời quê hương,
Tim nghẹn trào bừng nổ,
Thiết tha … lời nhắc lên đường…

Gần một phần tư thế kỷ
Sau những vần thơ trên
Có bao giờ tôi lại làm thơ?
Thơ con cóc,
Thơ tự do,
Thơ đầy niêm luật nghiêm minh thuở Thịnh Đường?
(more…)