Archive for the ‘Thu Vân’ Category

Chiều cuối năm

Posted: 22/01/2013 in Lê Hoàng, Thu Vân

Lê HoàngThu Vân

Tiếng hát: Thu Vân
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.