Trái tim giấy / Origami

Posted: 15/12/2012 in Anne Nguyễn, Khổng thị Thanh-Hương, Thơ

Khổng thị Thanh-Hương
Anne Nguyễn chuyển sang Việt ngữ

heart_origami

Có người từng nói tình yêu hiển lộ
Tôi rạng rỡ khi thấy mặt chàng
Tiếng lòng chiêu dụ
Lần hồi thuần phục

Xé rời trang báo cũ
Giấy xếp, hồn ngất ngây
Nếp gấp rộn rã thống khoái
Dạng hình tôi ẩn náu

Trái tim giấy khả ái—hồn tôi
Khuy lụy trong lòng bàn tay chàng
“Cái gì đây?” chàng bỡ ngỡ
“Chữ V đấy,” tôi dối quanh.

Origami

Someone once said love shows
I sparkle seeing his face
Temptation voicing my heart
Eventually conquered

A page torn from old Bazaar
Paper fold, feelings whistle
Crackling creases escalate thrill
Shape molding, my Chameleon

Origami heart endears,
My HEART, enthralled in his palm
“What’s this?” he asks in wonder
“It’s the letter V,” I lied.

Khổng thị Thanh-Hương
Anne Nguyễn chuyển sang Việt ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.