Khi mà…

Posted: 25/02/2015 in Kha Tiệm Ly, Thơ

Kha Tiệm Ly

khac_khoai

Khi việc thiện mãi đầu hàng cái ác
Nhìn bốn bên ai cũng phải giật mình
Phật đã dạy, khi đến thời mạt pháp
Thì thiền môn quỷ sứ vọc chân kinh

Khi thơ con cóc lên ngôi ngự trị
Văn ba xu khua lưỡi mối miệng lằn
Trét trấu bôi vôi không hề ê mặt
Bút điếm đàng làm nát bét văn chương

Khi cân công lý còn bên cao bên thấp
Thì pháp đình sẽ đầy rẫy oan khiên
Khi dương quang bị mây mù che khuất
Thì ban ngày đâu có khác đêm đen

Kẻ hám lợi danh tự lấy tro bôi mặt
Kẻ bởi áo cơm nên cam phận thằng hèn
Khi bút Đồ Chiểu chịu thua phường gian ác
Thị đạo tặc bầy đâu ngán gậy Vân Tiên

Kha Tiệm Ly
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.