Chuyện văn đoàn độc lập

Posted: 28/05/2015 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

captive_mind

mấy chục năm
muộn vẫn hơn không
các nhà văn
chọn đứng ngoài luồng

vận động dựng
văn đoàn độc lập
viết không cần
tuyên giáo trung ương

họ đòi quyền
tự do sáng tác
để phát huy
tư tưởng nhân văn

nhưng bỏ hội
mà chưa bỏ đảng
chắc nhiều người
còn vấn lương tâm

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.