Trên hồ

Posted: 15/08/2015 in Bạch Cư Dị, Thơ, Yên Nhiên

Bạch Cư Dị 白居易 (772—846)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Trì thượng

hai_sen_hong-nguyen_thi_tam
Hái sen hồng
Nguyễn Thị Tâm

Trên hồ

Cô nhỏ chèo ghe nhỏ
Hái trộm sen trắng về
Không biết che tung tích
Kìa lục bình rẽ ngôi

On the lake

​The​ little girl in ​​a​ tiny boat
Paddling homeward with white lotus — stealthily picked
​Yet covering one’s tracks is unbeknown​ to her
Behold the parting of hyacinths​​

Trì thượng

Tiểu oa sanh tiểu đĩnh
Thâu thái bạch liên hồi
Bất giải tàng tung tích
Phù bình nhất đạo khai

池上

小 娃 撐 小 艇
偷 採 白 蓮 迴
不 解 藏 蹤 跡
浮 萍 一 道 開

Bạch Cư Dị 白居易
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.