Mưa Huế

Posted: 11/09/2015 in Âm Nhạc, Thu Thủy, Thơ, Trần Hữu Hoàng, Vân Khánh

Thu Thủy

mua_tren_song_huong_xu_hue

Thơ: Trần Hữu Hoàng; Nhạc: Thu Thủy; Trình bày: Vân Khánh


Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.