Chuyến hải hành / A sea voyage

Posted: 01/05/2016 in Ngô Đình Chương, Thơ, Yên Nhiên

Ngô Đình Chương
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ

tau_truong_xuan

Chuyến hải hành

Như xác cương thi lấn xuống tàu
Một đi mà chẳng biết về đâu
Mấy ngàn già trẻ ngồi câm hến
Một đám to đầu đứng quỵt râu
Xào xạc mây trời người thút thít
Bập bùng sóng nước ruột đau đau
Lệ mờ bến cũ cơn mê tỉnh
Thưa Mẹ, bao giờ biết gặp nhau

A sea voyage

Zombie-like bodies cram into the ship
Embarking on a journey — destination unknown
Thousands of the young and old sit in utter silence
A swarm of bigwigs stand​s​
in disquietude and regret
Clouds flutter​,​
a crowd weeps
Waves roll and toss​,​
churning in the gut
In delirium, tears blot out the old harbor
Mother dearest, when shall we ever meet again?

Ngô Đình Chương
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.