Bài ca cho mẹ Nấm

Posted: 17/07/2017 in Âm Nhạc, Bắc Phong, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn


Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Thơ: Bắc Phong; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Lâm Dung & Ngọc Quỳnh
ban_ky_am

YouTube video

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.