99

Posted: 29/08/2018 in Bùi Viên Mỵ, Thơ

Bùi Viên Mỵ

Ở đây, chợ 99
Mọi thứ dưới 1 đồng
Giá ghi chỉ 99
Rốt cuộc hơn 1 đồng

Hỏi tại sao? À thế
Người thu ngân trả lời
99 là chưa thuế
Cộng thuế, phải hơn thôi

Giảm 1 xu ít bớt
Chứ không ghi 1 đồng
Như thế mới dụ được
Bởi tâm lý người dân

Người dân luôn dại dột
Cứ bị dụ cả đời
Để đảng ta cầm đuốc
Dẫn mấy chục năm rồi

Đảng còn ham sống thọ
Không biết sống bao lâu?
Chắc 100 năm nữa
Đảng vẫn ngồi trên đầu?

Nên đảng mới bắt chước
Tiệm 99 bán hàng
Đảng cho Tàu “thuê” đất
Chi có 99 năm (!)

99 trên thực tế
Là chưa tới 100
Nhưng thử hỏi lúc ấy
Phú Trọng còn sống không?

Xuân Phúc cũng xanh cỏ
Đại Quang đã đi đời
Chẳng làm sao mà xử
Dù chúng tội tầy trời

Chỉ thương cho dân Việt
Tàu đô hộ nghìn năm
Ách nô lệ tưởng hết
Đảng lại cho vào tròng.

Bùi Viên Mỵ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.