Bài ca mùa Đông

Posted: 17/01/2019 in Katherine Mansfield, Thơ, Yên Nhiên

Katherine Mansfield (1888—1923)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Winter Song

Bài ca mùa đông

Mưa với gió, và gió với mưa
Rồi đây mùa Hạ có trở lại?
Mưa trên nhà, mưa trên đường phố
Ướt nhẹp chân mọi người
Mặc dù ai nấy chạy thục mạng
Mưa với gió, và gió với mưa

Tuyết với sương giá, và sương giá với tuyết
Chẳng nhẽ mùa Đông không bao giờ đi khuất sao?
Trẻ hành khất biết làm gì đây
Không có lửa để quây quần
Không nơi sưởi ấm
Tuyết với sương giá, và sương giá với tuyết

Mưa tuyết với băng, và băng với mưa tuyết
Nước đóng băng trong vò
Kìa chim oanh, nâu và đỏ
Đang khất thực
Cầm cự cùng gió lộng, cơ khổ!
Mưa tuyết với băng, và băng với mưa tuyết

Winter Song

Rain and wind, and wind and rain.
Will the Summer come again?
Rain on houses, on the street,
Wetting all the people’s feet,
Though they run with might and main.
Rain and wind, and wind and rain.

Snow and sleet, and sleet and snow.
Will the Winter never go?
What do beggar children do
With no fire to cuddle to,
P’raps with nowhere warm to go?
Snow and sleet, and sleet and snow.

Hail and ice, and ice and hail,
Water frozen in the pail.
See the robins, brown and red,
They are waiting to be fed.
Poor dears, battling in the gale!
Hail and ice, and ice and hail.

Katherine Mansfield (1888—1923)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.