Đầu tiên họ đến bắt…

Posted: 18/01/2019 in Bắc Phong, Martin Niemoller, Thơ

Martin Niemoller (1892-1984)
Bắc Phong chuyển ngữ từ bản tiếng Anh First They Came… của mục sư Martin Niemoller.

Đầu tiên họ đến bắt những đảng viên Cộng Sản
Tôi không lên tiếng
Tôi đâu phải đảng viên Cộng Sản

Rồi họ đến bắt những đảng viên Xã Hội
Tôi không lên tiếng
Tôi đâu phải đảng viên Xã Hội

Rồi họ đến bắt những công nhân nghiệp đoàn lao động
Tôi không lên tiếng
Tôi đâu phải công nhân nghiệp đoàn lao động

Rồi họ đến bắt những người dân gốc Do Thái
Tôi không lên tiếng
Tôi đâu phải dân gốc Do Thái

Rồi họ đến bắt tôi
Thì thật chẳng còn ai
để lên tiếng cho tôi

(Bài thơ nói về sự thụ động của giới trí thức khi Hitler nắm chính quyền và quân đội Đức Quốc Xã bắt đầu thanh trừng lần lượt những đảng phái và đoàn thể khác.)

First They Came….
by Pastor Martin Niemoller

First they came for the Communists
And I did not speak out
Because I was not a Communist

Then they came for the Socialists
And I did not speak out
Because I was not a Socialist

Then they came for the trade unionists
And I did not speak out
Because I was not a trade unionist

Then they came for the Jews
And I did not speak out
Because I was not a Jew

Then they came for me
And there was no one left
To speak out for me

Martin Niemoller
Bắc Phong chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.