Archive for the ‘Martin Niemoller’ Category

Martin Niemoller (1892-1984)
Bắc Phong chuyển ngữ từ bản tiếng Anh First They Came… của mục sư Martin Niemoller.

Đầu tiên họ đến bắt những đảng viên Cộng Sản
Tôi không lên tiếng
Tôi đâu phải đảng viên Cộng Sản

Rồi họ đến bắt những đảng viên Xã Hội
Tôi không lên tiếng
Tôi đâu phải đảng viên Xã Hội
(more…)