Ở một nơi có đời sống khác | Từng bước dần trôi

Posted: 02/07/2019 in Hoài Ziang Duy, Thơ

Hoài Ziang Duy

Ở một nơi có đời sống khác

Có những ngôi trường
Mang tên người rất lạ
Không tìm thấy
Trong lịch sử nước nhà
Vậy mà nhiều năm
Tôi ở đó
Ở ngôi trường
Tên người
Không có thật

Sau nầy khi nghỉ học
Tôi hiểu qua bài học thật thà
Khi nhận mình rất thấp
Người ta cho mình
Làm cao

Xã hội bây giờ
Chuẩn từ học vị khai tên
Thi nhau tìm
Danh giá
Tốt nghiệp đại học nước ngoài
Rồi tranh nhau
Tìm kiếm
Tên trường
Phải
Không có thật

Cho nên nếu có sống
Cuộc sống khác thường
Không nên tin

Người
Nói thật.

 

Từng bước dần trôi

Khu xóm tôi ở mấy chục năm hơn
Dưng không dời đổi
Mượn tên người trong tiểu thuyết
Khai sanh tên cho con đường nầy
Đã lâu

Rồi có một ngày
Ông trong hội nhà văn hoang tưởng
Tác giả đẻ ra nhân vật
Đến đây đứng nhìn
Cười nói hỉ hả
“Bố láo”
Không thật

Rồi đây
Sẽ có một ngày
Tên con đường cũ đã mất
Đất địa nầy
Làm sao chứng minh là thật
Trước sau
Người ở đây
Phải
Biến
Mất

Hoài Ziang Duy
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.