Một ngày tháng Bảy

Posted: 30/07/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
Thơ, kể chuyện đời thường

sớm mơi nặng hột mưa mây
chiều hôm ráng đỏ bám đầy hầm dông
nắng còn vàng dộp phố đông
gió đâu không thấy chắc dông tuốt rồi!…

năm nay thời tiết lạ thời
mưa dang nắng riết một hồi nóng nung
nói chung, rồi, nói cho cùng
nắng mưa chi cũng quá chừng rát da!

ơn mưa mở lượng hải hà
thoa cho chút mát trời mây nóng hầm
ai dè vừa rớt âm thầm
rồi ngưng ngang trối nóng hầm khô da

(lẽ thường hằng cõi ta bà
thương thời cho trót chẳng thà đừng thương
)

dưng không rớt hột cúng dường
lại ngưng ngang đặng tìm đường tháo lui
vậy là thêm lửa bùi nhùi
chớ nào có dạ ngậm ngùi thương nhau

bất bình tôi có đôi câu
Thơ dang nắng chỗ hằng lâu hằng ngồi
cơn mưa mây mới qua thôi
giờ dang nắng nóng gọi mời hầm dông

một dáng ngồi chỗ không đông
chỉ đông câu chữ hầm dông một ngày
một ngày nóng rải sưa dày
câu Thơ có giận lóng rày nắng mưa…

(năm sau mưa nắng chưa chừa
đừng trách tôi vẫn…dày sưa…nhắc hoài…
)

Trần Huy Sao
viết dười hiên trăng, ngày hầm dông 25/07/2019
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.