Loạn | Lầm đường

Posted: 18/09/2019 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Loạn

Thời cuộc bây giờ quá nhiễu nhương
Còn đâu công lý với cương thường
Quan quyền ngược ngạo, dân ta thán
Giặc nước lộng hành hận thấu xương

Tự do, bình đẳng nghĩ mà coi
Là thứ xa hoa chẳng thể đòi
Mở miệng nhà tù đang chực sẵn
Bạo tàn, sắc máu đợi lên ngôi

Vì dân, ôi cũng mỉa mai thay
Dân đói cho quan sống đủ đầy
Chị Dậu, anh Pha không hộ khẩu
Chí Phèo chẳng rượu để mà say

Giữa buổi thanh bình ngỡ loạn ly
Người than, kẻ oán giọng ai bi
Nước non còn đó mà như mất
Độc lập, than ôi! Có nghĩa gì?

Thế sự ngày nay đã loạn nhào
Ân tình đạo nghĩa chẳng ra sao
Sĩ phu ú ớ gà phải tóc
Hào kiệt im hơi lặn chốn nào?

30/6/2018

 

Lầm đường

Các anh chết vì lầm tin đảng X
Đem bạo tàn thống trị nước Nam ta
Các anh chết vì lầm tin Mác-xít
Xem con người như vật chất, đô la…

Đã quá rõ dưới chiêu bài cứu nước
Các anh vào để chiếm lấy đất đai
Làm nhiệm vụ cho Liên xô, Trung quốc
Giải phóng ư? Xiềng xích nặng thêm hoài!

Các anh chết bởi lọc lừa, xảo trá
Lấy búa liềm đập phá những bát cơm
Lấy chuyên chính xóa nhòa đi tất cả
Xem nhân dân là lừa, ngựa không bờm

Các anh chết vì một điều duy nhất
Cho Đại đồng – Công xã Đỏ trường tồn
Các anh chết chẳng bao giờ nhắm mắt
Dân tộc này rồi cũng bị vùi chôn!

24/5/2018

Trần Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.