Dạo bước tìm hoa | Ngóng Xuân

Posted: 12/02/2021 in Thơ, Yên Nhiên, Đỗ Phủ

Đỗ Phủ (712-770)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Dạo bước tìm hoa

Ngõ nhà nàng cỏ hoa dẫn lối
Ngàn đóa muôn bông rối trĩu cành
Luyến lưu bướm đẹp lượn quanh
Say sưa ríu rít chim oanh hót lừng

 
Giang Bạn Độc Bộ Tầm Hoa

Hoàng tứ nương gia hoa mãn hề
Thiên đóa vạn đóa áp chi đê
Lưu liên hí điệp thời thời vũ
Tự tại kiều oanh kháp kháp đề

 

Ngóng Xuân

Xuân vừa sang, cỏ cây xanh biếc
Nhìn giang sơn ngùi tiếc cố hương
Trông hoa nở lệ sầu vương
Nghe chim khản tiếng kêu thương não nề
Ba tháng liền tứ bề hoảng loạn
Nhận thư nhà như hạn gặp mưa
Tuổi già tóc bạc lưa thưa
Chẳng còn đủ búi để vừa cài trâm

 
Xuân Vọng

Quốc phá sơn hà tại
Thành xuân thảo mộc thâm
Cảm thời hoa tiễn lệ
Hận biệt điểu kinh tâm
Phong hỏa liên tam nguyệt
Gia thư để vạn kim
Bạch đầu tao cánh đoản
Hồn dục bất thắng trâm

Đỗ Phủ (712-770)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.