Archive for the ‘Diễm Chi’ Category

Phạm Duy

Nhạc và lời: Phạm Duy; Tiếng hát: Diễm Chi
ban_ky_am

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam

Nguyễn Đức Quang

Nhạc và lời: Nguyễn Đức Quang; Tiếng hát: Diễm Chi

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam