Archive for the ‘Lisa’ Category

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đặng Kim Côn; Tiếng hát: Lisa


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.