Archive for the ‘Trang Nhung’ Category

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Đức Sơn; Tiếng hát: Trang Nhung


Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file.