Archive for the ‘Hoàng Ngọc Ẩn’ Category

Châu Đình An

thieu_nu_troi_tren_song

Nhạc: Châu Đình An; Ý thơ: Hoàng Ngọc Ẩn; Tiếng hát: Vân Khánh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.